Privacy Statement

VHS Beveiliging hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

VHS Beveiliging B.V., gevestigd op het Achterom 8, 3351 PC te Papendrecht, ingeschreven onder handelsregisternummer 60750812 is de verwerking verantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. 

Van wie verzamelt VHS Beveiliging persoonsgegevens?

VHS Beveiliging verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, onze website bezoeken, of contact opnemen met VHS Beveiliging. Bijvoorbeeld indien u:

• een onderhoudscontract aanvraagt;
• een bestelling plaatst;
• aangeeft informatie te willen ontvangen; 
• aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
• deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
• via social media;
• bij of voor ons werkzaam bent;
• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
• een zakelijke relatie heeft met VHS Beveiliging. 

Contact met VHS Beveiliging kan plaatsvinden via:

• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• het contactformulier op VHSBeveiliging.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een offerte;
• per e-mail;
• een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij VHS Beveiliging B.V. terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt VHS Beveiliging?

VHS Beveiliging verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen of diensten u bij VHS Beveiliging bestelt); 

Op basis van welke grondslag verwerkt VHS Beveiliging persoonsgegevens?

VHS Beveiliging verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw installatie te onderhouden en afspraken te maken.

VHS Beveiliging verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van VHS Beveiliging. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat VHS Beveiliging haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan VHS Beveiliging persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt VHS Beveiliging persoonsgegevens?

VHS Beveiliging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen VHS Beveiliging en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website om optimaal gebruiksgemak te bieden;
• Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert VHS Beveiliging beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. 

Bewaartermijnen

VHS Beveiliging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer VHS Beveiliging hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals VHS Beveiliging hen voorschrijft. VHS Beveiliging verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

VHS Beveiliging en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. VHS Beveiliging is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging

VHS Beveiliging hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. VHS Beveiliging neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. VHS Beveiliging B.V. neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Cameratoezicht

VHS Beveiliging hecht uiteraard veel waarde aan het correcte beveiliging bij haar klanten. De regels voor cameratoezicht zoals uitgegeven door de autoriteit persoonsgegevens kunt u vinden op onze website: www.vhsbeveiliging.nl/.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van VHS Beveiliging via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

VHS Beveiliging B.V.
t.a.v. Directie
Achterom 8
3351 PC  PAPENDRECHT

Of u kunt een e-mail richten aan: privacy@vhsbeveiliging.nl 

VHS Beveiliging streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop VHS Beveiliging met uw persoonsgegevens omgaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

VHS Beveiliging B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.vhsbeveiliging.nl/.